r15DeSheya Senior 2014, PhotoGenie Photography (12)